logo
pope-banner

14 พฤศจิกายน 2556

เผยแพร่: วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
A- A A+

พี่น้องที่รัก

พระวรสารอาทิตย์นี้พูดถึงพระเยซูเจ้าทรงพูดคุยกับชาวซัดดูสีที่ไม่เชื่อการกลับคืนชีพ พวกเขาจึงถือโอกาสตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเป็นกับดักและทำให้คำตอบพระเยซูเจ้าเป็นเรื่องขบขันไป พวกเขาตั้งประเด็นว่า หญิงคนหนึ่งมีสามีเจ็ดคน แต่ละคนตายหมด เมื่อกลับคืนชีพ หญิงผู้นี้จะเป็นภรรยาของชายคนไหน พระเยซูเจ้าทรงความพากเพียรและอ่อนโยน ทรงตอบก่อนอื่นหมดว่า ชีวิตหลังความตายไม่เป็นชีวิตที่มีรูปแบบเดียวกันกับชีวิตในโลก ชีวิตนิรันดรเป็นอีกชีวิตหนึ่ง อีกมิติหนึ่ง ไม่มีการแต่งงาน อย่างชีวิตในโลก คนที่กลับคืนชีพจะเป็นเหมือนเทวดา จะมีสภาพที่แตกต่างไป ซึ่งเราไม่สามารถพบเห็นหรือคิดได้ในเวลานี้ และนี่คือคำตอบของพระเยซูเจ้า

แล้วพระเยซูเจ้าทรงโต้กลับ ทรงอ้างพระคัมภีร์อย่างถูกต้องชัดเจนเยี่ยงพระอาจารย์ พระองค์ทรงใช้ข้อพิสูจน์เกี่ยวกับการกลับคืนชีพในเรื่องราวของโมเสสและต้นไม้ที่ลุกเป็นไฟ ที่นั่นพระเจ้าทรงเผยพระองค์เป็นพระเจ้าของอับราฮัม อิซาอักและยอโกบ พระนามพระเจ้าเชื่อมโยงกับชายหญิงที่พระองค์เสวนาด้วย สายเชื่อมโยงนี้แข็งแกร่งมากกว่าความตาย เราสามารถพูดได้เช่นกันว่าความสัมพันธ์ที่พระเจ้าทรงมีกับเราแต่ละคนเป็นสายเชื่อมโยงเดียวกัน พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา พระเจ้าของเราแต่ละคน พระองค์ทรงจำชื่อเรา ทรงเรียกชื่อเรา และนี่คือพันธสัญญา พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “พระเจ้าไม่ใช่พระของคนตาย แต่ของคนมีชีวิต เพราะทุกคนดำเนินชีวิตในพระองค์” และนี่คือสายสัมพันธ์ที่เด็ดขาด เป็นพื้นฐานแห่งพันธสัญญากับพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็นพันธสัญญา พระองค์ทรงเป็นชีวิตและการกลับคืนชีพ เพราะพระองค์ทรงชนะความตายด้วยความรักของพระองค์ที่ถูกตรึงกางเขน ในพระเยซูเจ้า พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดรให้เราแต่ละคน เพราะเห็นแก่พระองค์ เราทุกคนจึงมีความหวังแห่งชีวิตซึ่งแท้จริงมากกว่าชีวิตในโลกนี้ ชีวิตที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับเราไม่ใช่ชีวิตที่งดงามกว่าชีวิตนี้ แต่เป็นชีวิตที่เลยจินตนาการของเราไป เพราะพระเจ้าทรงก่อให้เกิดความน่าพิศวงในตัวเราด้วยความรักและความเมตตาของพระองค์

ฉะนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังความตายจึงตรงข้ามกับสิ่งที่ซัดดูสีคาดหวัง ไม่ใช่ชีวิตนี้ที่เผยชีวิตนิรันดร แต่เป็นชีวิตที่รอเราอยู่และให้แนวทางและความหวังในชีวิตนิรันดร ถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสายตามนุษย์ เราจะเห็นแค่ชีวิตเรากำลังดำเนินไปสู่ความตาย แต่เราจะไม่มองด้วยสายตามนุษย์เท่านั้น พระเยซูเจ้าทรงนำหน้าเราในมิติที่ผ่านจากความตายไปสู่ชีวิต เป็นชีวิตที่เต็มเปี่ยม เรากำลังจาริกไปสู่ชีวิตที่เต็มเปี่ยม และชีวิตที่เต็มเปี่ยมนี้คอยให้แนวทางแก่การจาริกของเรา ดังนั้น ความตายจึงอยู่ข้างหลังเรา ไม่ใช่อยู่หน้าเรา ข้างหน้าเรามีพระเจ้าผู้ทรงชีวิต พระเจ้าแห่งพันธสัญญา พระเจ้าผู้ทรงจำเชื่อฉัน ชื่อของเรา เมื่อตรัสว่า “เราคือพระเจ้าของอับราฮัม อิซาอักและยากโกบ” แล้วนั้นมีชื่อของฉัน ชื่อของท่าน ชื่อของเรา...พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของผู้เป็น ข้างหน้าเรามีการพ่ายแพ้ของบาปและความตาย จุดเริ่มต้นแห่งกาลเวลาใหม่ของความยินดีและแสงสว่างที่ไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งตั้งแต่ในโลกนี้แล้วที่เราสามารถสัมผัสได้ทางการภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์ ภราดรภาพ เมื่อเราพบกับพระเยซูเจ้าและความรักของพระองค์ เช่นนี้ เราสามารถลิ้มรสชีวิตกลับคืนชีพได้ล่วงหน้า ประสบการณ์แห่งความรักของพระองค์และความสัตย์ซื่อของพระองค์จุดไฟในหัวใจเราและเพิ่มความเชื่อในการกลับคืนชีพ อันที่จริง ถ้าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและรัก ก็จะไม่เพียงแค่ชั่วคราว แต่เป็นนิจนิรันดร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ความรักของพระเจ้านิรันดร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่เพียงแค่ชั่วเวลาจำกัด แต่ตลอดไป พระองค์ทรงสัตย์ซื่อนิรันดรและทรงรอเราอยู่ รอเราแต่ละคน ทรงติดตามเราด้วยความสัตย์ซื่อนิรันดร *