logo
pope-banner

29 มิถุนายน 2556

เผยแพร่: วันที่ 06 กรกฎาคม 2556
A- A A+

พี่น้องที่รัก...วันนี้ วันที่ ๒๙ มิถุนายน สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล เป็นวันลองพิเศษสำหรับพระศาสนจักรแห่งโรมที่ได้รับการก่อตั้งจากมรณสักขีของอัครสาวกสององค์ กระนั้นก็ดี เป็นฉลองยิ่งใหญ่สำหรับพระศาสนจักรสากลด้วยเพราะประชากรของพระเจ้าทั้งครบเป็นหนี้บุญคุณของขวัญแห่งความเชื่อจากท่านทั้งสอง เปโตรเป็นคนแรกที่ประกาศความเชื่อในพระคริสตเจ้า พระบุตรพระเจ้า เปาโลเผยแผ่คำสอนนี้ให้ผู้คนในโลกกรีก-โรมัน พระญาณเอื้ออาทรประสงค์ให้ท่านทั้งสองมาที่กรุงโรมและหลั่งเลือดเพื่อเห็นแก่ความเชื่อ เพราะการนี้ พระศาสนจักรแห่งโรมจึงเป็นจุดอ้างอิงสำหรับพระศาสนจักรอื่นๆทั่วโลก ทั้งหมดนี้ไม่ใช่พลังของอาณาจักรโรม แต่พลังแห่งการเป็นมรณสักขีเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า ซึ่งในที่สุดแล้วก็เป็นความรักของพระคริสตเจ้าที่ก่อให้เกิดความเชื่อและขับเคลื่อนพระศาสนจักรไปข้างหน้า

เราคิดถึงเปโตร เมื่อท่านประกาศความเชื่อในพระเยซูเจ้า ท่านไม่ได้ทำด้วยความสามารถมนุษย์ แต่ด้วยพระหรรษทานจากพระเยซูเจ้า ด้วยความรักที่ท่านได้ยินในพระวาจาและเห็นในการกระทำของพระองค์ พระเยซูเจ้าคือความรักของพระเจ้าเป็นตัวตน ทำนองเดียวกันกับที่เกิดกับเปาโล แม้จะในรูปแบบที่ต่างกัน เมื่อท่านยังหนุ่มแน่นอยู่ เปาโลเป็นศัตรูกับคริสตชนและเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเรียกท่านบนเส้นทางสู่ดามัสกัส ชีวิตของท่านได้รับการเปลี่ยนแปลง ท่านเข้าใจได้ว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้สิ้นพระชนม์ แต่ยังทรงชีวิตอยู่ และทรงรักท่าน ซึ่งเป็นศัตรูของพระองค์ นี่คือประสบการณ์แห่งความเมตตา แห่งการอภัยของพระเจ้าในพระเยซูเจ้าคริสต์ นี่คือข่าวดี พระวรสารที่เปโตรและเปาโลได้มีประสบการณ์ด้วยตนเองและได้มอบชีวิตเพื่อข่าวดีนี้ พระเมตตา การให้อภัย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยเราเสมอ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตา ทรงเป็นพระเมตตา ทรงมีพระทัยเปี่ยมด้วยความเมตตาและทรงรอเราทุกเวลา พี่น้องที่รัก การเชื่อในพระเจ้าผู้เป็นความรัก ทรงเมตตา ช่างน่ายินดีเสียนี่กระไร นี่คือความเชื่อที่เปโตรและเปาโลได้รับจากพระคริสตเจ้าและส่งต่อให้พระศาสนจักร ให้เราสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับประจักษ์พยานยิ่งใหญ่ทั้งสอง และให้เรายอมให้พระคริสตเจ้าพิชิตเราด้วยพระเมตตาของพระองค์

อย่าลืมว่าซีมอน เปโตร มีน้องชายคนหนึ่งชื่อ อันดรู ที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์แห่งความเชื่อในพระเยซูเจ้ากับท่าน อันที่จริง อันดรูได้พบพระเยซูเจ้าก่อนซีมอน และรีบไปบอกให้พี่ชายเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า แล้วได้นำเขาไปพบกับพระองค์ ข้าพเจ้ายินดีที่จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะตัวแทนของพระปาตรีอาร์คแห่งคอนตันติโนเปิล ซึ่งมีนักบุญอันดรูเป็นองค์อุปถัมภ์มาที่กรุงโรมด้วย เราขอทักทายพระปาตรีอาร์คบาร์โธโลมิวที่หนึ่งด้วยเต็มใจและภาวนาสำหรับท่านและพระศาสนจักรที่นั่นด้วย ข้าพเจ้าจึงเชิญชวนท่านให้สวดบทวันทามารีย์หนึ่งบทสำหรับพระปาตรีอาร์คบาร์โธโลมิวที่หนึ่งพร้อมกัน

นอกนั้น ให้เราภาวนาสำหรับพระอัครสังฆราชจากอัครสังฆมณฑลต่างๆที่มารับปัลลีอุมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันและเอกภาพในวันนี้
ขอพระมารดาผู้น่ารักของเราได้ติดตามเราและค้ำจุนเราเสมอ *