HOME          

  

 

ศูนย์วรรณกรรมซาเลเซียน – Salesian Literature Center

 

ศูนย์วรรณกรรมซาเลเซียนแห่งประเทศไทยให้บริการ

  วรรณกรรมเกี่ยวกับการอบรมและการอภิบาล จิตตารมณ ์ชีวิตจิต
   ชีวิตรับเจิม ชีวิตคริสตชน จากมุมมองของนักบุญยอห์น บอสโก
   ผู้ตั้งคณะซาเลเซียนและจากแหล่งวรรณกรรมซาเลเซียนทั่วไป

  วรรณกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ครอบครัว สังคม จากมุมมอง
   แห่งคุณค่ามนุษย์และคุณค่าคริสตชน

  วรรณกรรมสร้างสรรค์และทรงคุณค่าร่วมสมัยผู้อำนวยการ  :  บาทหลวงบรรจง สันติสุขนิรันดร์

youtube [ทดสอบ]

                 

 

 

 


-TOP-