HOME    load file                
 

 

 พระเจ้าข้าโปรดช่วยให้ลูกหิว
 อัศจรรย์ที่แสนจะธรรมดา
 แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
 พระเจ้าอย่างที่ทรงเป็น
รักอะไรก็เป็นสิ่งนั้น
คนปกติคือคนพิการ 
คำตอบจากชีวิต 
เป็นใหญ่แบบไหน  
ชีวิตคือการเลือก  
รักแท้ต้องยั่งยืน  
สวรรค์ซื้อไม่ได้  
สวดคือไว้ใจ
 อัศจรรย์ที่แท้จริง
สมโภชนักบุญทั้งหลาย
 จุดหมายของชีวิต
อาณาจักรพระเจ้า
ดำเนินชีวิตอย่างมีสต

เส้นทางพระเจ้า
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
พระเจ้าผู้ทรงเป็นมนุษย์
ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

ธรรมชาติชีบอกพระเจ้า
พระเจ้าผู้ทรงเป็นมนุษย์
อัศจรรย์อยู่ที่ตัวคุณ
อิสรภาพในแนวทางพระเจ้า
สังคมที่ไร้พระเจ้า
อำนาจที่แท้จริง
คุณค่าที่สวนทางกัน
จะดีก็ให้ดีแท้
เข้าให้ถึงตัวของตัว
ทุกสิ่งอยู่ที่ใจ
สมโภชนักบุญยอแซฟ
การให้และการรับ
เส้นทางของบาป
หันมองตนก่อนจะตัดสินใคร
ล วันสมโภชปัสกา
จุดยืนของความเชื่อ
ล ข่าวดีอันยิ่งใหญ่ื

พระเจ้าข้า
โปรดช่วยให้ลูกหิว

 

"พระบิดาของเราประทานอาหารจากสวรรค์
ให้แก่พวกท่านเป็นอาหารที่แท้จริงอาหารนี้
คือพระองค์ ผู้เสด็จลงมาจากสวรรค์และประทาน
ชีวิตให้แก่โลก"
(ยอห์น 6, 24-35)          เมื่อได้ทานปังและปลาจนอิ่มหนำแล้ว ประชาชนเริ่มเสอะหาพระเยซูเจ้า
          พวกเขาหมายตาจะยึกพระองค์ไว้ให้อยู่ เพราะเห็นกับตาแล้วว่าพระองค์สามารถ
แก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องได้ดี อย่างไม่น่าเชื่อ
          พวกเขาคิดจะตั้งพระองค์ชึ้นเป็นกษัตริย์ด้วยซ้ำ
          แต่พระเยซูเจ้าทรงหยั่งรู้ว่า จริงๆ แล้ว แรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังคือการอยากจะได้
เห็นและได้รับผลจากอัศจรรย์ของพระองค์เท่านั้นเอง
          "พวกท่านเสาะหาเรา ไม่ใช่เพราะอัศจรรย์หรอก แต่เพราะได้กินอย่างอิ่มหนำ"
          คำว่า เสาะหา เป็นคำที่มีลักษณะจำเพาะในพระวรสารของ น.ยอห์น
          พระเจ้าทรงเสาะหาผู้นมัสการที่แท้จริงในจิตและความจริง
          พระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงเสาะหาเกียรติและน้ำพระทัยของพระองค์เอง แต่พระสิริมงคลและ
น้ำพระทัยของพระบิดาเจ้า
          พวกยิวเสาะหาพระเยซูเจ้าเพื่อจะฆ่าพระองค์เสีย 
          และศิษย์ที่เสาะหาพระเยซูเจ้าเพื่อจะได้อยู่กับพระองค์ 
          คำว่า "เสาะหา" จึงเป็นคำแรกๆ ที่พระเยซูเจ้าตรัสในพระวรสาร น.ยอห์น
          "เมื่อทรงเห็นพวกเขาตามมา พระเยซูเจ้าตรัสถามพวกเขาว่า 'พวกท่านเสาะหาสิ่งใด'"
(ยอห์น 20,15)
          และเมื่อทรงกลับคืนชีพ พระองค์ตรัสถามารีอา ชาวมักดาลา ที่รออยู่หน้าคูหาว่า
"สตรีเอ๋ย ทำไมจึงร้องให้ กำลังเสาะหาใครอยู่หรือ" (ยอห์น 20,15)

          พระเจ้าทรงต้องการให้ทุกคนที่ติดตามพระองค์ถามตนเองอยู่เสมอว่า "ฉันหวังจะได้อะไร
จากพระเยซูเจ้า ฉันเสาะหาพระองค์ทำไม และจริงๆ แล้วใครแน่ที่ฉันเสาะหา
"
          พระองค์ไม่ต้องการคำตอบไพเราะที่สรรค์ขึ้นมาตอบ ให้ฟังและเคลิบเคลิ้มหลงใหลหรือ
ดูศรัทธาเร่าร้อน
          แต่ทรงต้องการให้เราแต่ละคนสร้างความสำนึกถึงความเป้ฯคริสตชนของเรา
          เพราะมีคนเสาะหาหลายประเภท
          มีบางคนเสาะหาพระเยซูเจ้า อีกบางคนเสาะหาตัวเอง
          มีบางคนเสาะหาพระองค์เพื่อผลพระโยชน์แอบแฝง อีกบางคนเสาะหาพระองค์เพื่อให้
พระองค์เป็นศูนย์กลางชีวิตและความเป็นอยู่ของตน
          มีบางคนเสาะหาพระองค์เพียงเพื่อรู้ อีกบางคนเสาะหาพระองค์เพราะรู้สึกว่าไม่อาจ
จะดำเนินชีวิตดดยไม่มีพระองค์ได้เลย
          มีบางคนเสาะหาพระองค์เพื่อร่วมชีวิตกับพระองค์ อีกบางคนเสาะหาพระองค์เพื่อจะใช้
พระองค์เพื่อผลประโยชน์แบบประเภทหากินกับศาสนา หรือประเภทยามสบายดีมีสุขมั่งคั่ง พระเจ้าเป็นแค่ส่วนเกินแต่พอทุกข์ได้ยาก็ลนลานเข้าวัดจุดเทียนบนบานทุกแท่นไม่เว้นแม้รูปปั้น
ในสวนวัด

          เมื่อทรงเห็นประชาชนเสาะหาและคิดจะเหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้ พระเยซูเจ้าก็ทรงเสนอ
อาหารสองประเภทให้พวกเขาเลือก
          อาหารที่จะต้องสูญสิ้นหมดไป
          และอาหารที่จะคงอยู่ชั่วนิรันดร

          คนที่จดจ่ออยู่กับอาหารที่เป็นวัตถุ ไม่อาจจะเลยขึ้นไปถึงอาหารที่คงอยู่นิรันดร์ได้เลย
          ไม่ใช่ว่าพระองค์ทรงสอนให้เรามองข้างความสำคัญของอาหาร ที่หล่อเลี้ยงร่างกายเราแต่ละวัน แต่ทรงสอนเราไม่ใช่หยุดและจดจ่ออยู่แค่นั้น พระองค์ตรัสสอนว่า "มนุษย์ไม่ได้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหาร
เพียงอย่างเดียว
" (มัทธิว 4,4) และพระองค์เสด็จมาเพื่อประทานอย่างอื่นให้เรา อาหารอีกอย่างหนึ่ง... อาหารประเภทที่สอง
          "เราคืออาหารทรงชีวิต ใครที่มาหาเราจะไม่หิวอีกต่อไปและใครที่เชื่อในเราจะไม่ต้องการกระหาย
อีกเลย"

          พระองค์ทรงเชื้อเชิญเราให้มาหาพระองค์... มารับอาหารที่จะคงอยู่นิรันดร
          แต่เราไม่ได้ตอบรับคำเชิญของพระองค์ เพราะเราอิ่มหนำด้วยอาหารรสอร่อยปากอิ่มหนำด้วย
ทรัพย์สินเงินทอง อิ่นหนำด้วยเกียรติยศชื่อเสียง... อิ่มหนำด้วยตัวเรา
          จนไม่รู้สึกหิวกระหายสิ่งที่สูงส่งไปกว่านั้น... อาหารฝ่ายจิตที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงให้เราได้
          เพราะเหตุนี้เองเราคงต้องสวดขอบ่อยๆ ว่า
          "พระเจ้าข้าโปรดช่วยให้ลูกหิว..."•


 

 


 


-TOP-