HOME   load file                
 

 

  บทนำ
 ความยินดี
  พระเจ้า
   ทรงประจักษ์แก่มารีย์
   ชาวมักดา

  พระเยซูเจ้า
   ทรงประจักษ์แก่ศิษย์สองคน
   ขณะเดินทางไปเอมมาอูส

  บุญของผู้ที่รับฟัง
    พระวาจาของพระเจ้า

  จำพระองค์ได้ขณะทรงบิขนมปัง
  การจับปลาอย่างอัศจรรย์
  นักบุญโทมัส
  พระเยซูเจ้าทรงประจักษ์
   แก่นักบุญเปาโล

  พระนางมารีย์
  พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
  พระเยซูเจ้าทรงเรียกเรา

 

 


              

 

 

บทนำ


          ในขณะที่สังคมยุคนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีและพร้อมเพรียงด้วยความสะดวกทุกระดับ กระนั้นก็ดี คนในสังคมยังไม่มีความสุขและความยินดีอย่างที่ควร ซึ่งดูจะเป็นการสวนทางกันโดยสิ้นเชิง 

          ถึงจะมีพร้อมทุกอย่างที่อำนวยให้ แต่คนก็ยังไล่ล่าหาความสุขความยินดีอย่างไม่รู้เพียงพอ จากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง  ก่อนที่จะมารู้ว่า สิ่งที่คิดว่าจะนำความสุขความยินดีมาให้นั้น แท้ที่จริงแล้ว เป็นแค่ป้ายชี้ทางให้ด้นดั้นหาความสุขความยินดีต่อไป หาใช่เป้าหมายปลายทางไม่

            นอกนั้น สภาพการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติก็ยังก่อให้เกิดความวิตกกังวลมากขึ้น ไม่ว่าจะความแปรปรวนด้านดินฟ้าอากาศหรือระดับความร้อนโลกที่เพิ่มขึ้นจนน่าเป็นห่วง จากความเป็นอยู่แบบ “ข้าวในนา ปลาในน้ำ”  ต้องแปรเปลี่ยนเป็น “นาปลูกข้าวไม่ขึ้น น้ำเสียปลาอยู่ไม่ได้”

            เหล่านี้ทำให้เกิดความเครียดขึ้นในสังคมทุกระดับ จนต้องดิ้นรนตามหาไขว่คว้าความสุขความยินดี ก่อนที่จะต้องสิ้นหวัง

            ในสถานการณ์เช่นนี้ คนจำนวนมากเริ่มมองหาหนทางและวิธีการที่จะได้มาซึ่งความสุขความยินดีทางใจ เพราะมาตระหนักว่า ความสุขความยินดีหาได้เฉพาะภายในตัวคนถึงแม้สิ่งต่างๆ ที่ดูจะนำความสุขความยินดีมาให้ แต่ก็เป็นแค่ตัวเสริมความสุขความยินดีในจิตใจเท่านั้นเอง เพราะยามจิตใจคนมีความสุขความยินดี ทุกอย่างรอบข้างก็พลอยเอื้อให้เป็นสุขและยินดีด้วย

            พระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์ได้เตรียมความสุขความยินดีให้มนุษย์ตั้งแต่แรกเริ่มแล้ว แต่มนุษย์กลับเลือกหาความสุขความยินดีด้วยวิธีของตนเอง แทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้า

          มนุษย์เลือกวิธีที่จะเป็นสุขและยินดีด้วยการทำความผิด ผลที่ตามมาคือ ความผิดที่ทำเพื่อแลกความสุขความยินดีไม่ได้นำความสุขความยินดีมาให้ แต่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากลำบากทั้งกายและใจ  เพราะผลแห่งกิจกรรมชั่วก็คือบาปและความตาย

            พระเจ้า องค์ความรัก ทรงประสงค์ให้มนุษย์แต่ละคนเกิดมาเพื่อมีชีวิตอย่างเป็นสุข และถึงแม้มนุษย์จะเลือกแสวงหาความสุขความยินดีด้วยการทำสิ่งที่ผิด  พระองค์ก็ยังทรงรักและทรงประสงค์ให้มนุษย์มีชีวิตอย่างมีความสุข พร้อมกันนั้นก็ทรงทำทุกอย่างเพื่อการนี้ 

            ความรักของพระเจ้าทรงปรากฏให้มนุษย์เห็นเป็นรูปธรรมในการรับเอากายเป็นมนุษย์ของพระบุตรของพระองค์ “ความรักของพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นดังนี้ คือ พระเจ้าทรงส่งพระบุตรพระองค์เดียวมาในโลก เพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น” (1ยน 4,9)

            การรับเอากายเป็นมนุษย์จึงเป็นความรักของพระเจ้าที่เป็นเลือดเนื้อ พระเยซูเจ้า พระบุตร ทรงเป็นความรักของพระบิดาในรูปแบบธรรมชาติมนุษย์ “และพระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ในหมู่เรา” (ยน 1,14)

ชีวิตของพระเยซูเจ้าจึงสะท้อนความรักของพระเจ้าทั้งในคำพูด กิจการและในทุกสิ่งที่ทรงเป็น ในเมื่อบาปเป็นที่มาของความทุกข์ความยากลำบากของมนุษย์ พระองค์ได้ทรงมอบชีวิตของพระองค์เพื่อทำลายบาปและผลของบาปให้หมดไป เพื่อมนุษย์จะได้มีความสุขอย่างแท้จริง

            พระธรรมล้ำลึกปัสกาคือจุดเริ่มต้นแห่งชีวิตใหม่ ชีวิตตามรูปแบบชีวิตพระเจ้า เป็นการเริ่มต้นชีวิตแห่งความสุขและความยินดี

            การกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าจึงเป็นข่าวดีสำหรับมนุษยชาติ เป็น “สาสน์แห่งความสุขความยินดี”

            Luois Evely ในหนังสือ “พระวรสารแห่งความยินดี” พยายามอ่านสาสน์แห่งความสุขด้วยมุมมองที่น่าติดตาม ซึ่งผู้เขียนได้ใช้เป็นแนวเพื่อส่งทอดสาสน์นี้มายังผู้อ่านควบคู่ไปกับแนวคิดปัจจุบัน

            หวังใจว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์และเพิ่มเติมมุมมองในการอ่านสาสน์แห่งความสุขที่พระเจ้าทรงส่งมาให้อย่างต่อเนื่อง ในชีวิตแต่ละวัน

บาทหลวงบรรจง สันติสุขนิรันดร์ sdb

 

 


 


-TOP-