หากรู้จัก มักคุ้นกันแค่ห้าปีหกปี
ก็ยังคงยากที่จะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคนที่คบหา
ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
ถึงแม้จะรักใคร่นับถือกันมาขนาดนั้น
ก็ยังต้องสงวนท่าทีอยู่บ้าง
เมื่อต้องพูดชื่นชมยกย่องแบบตรงไปตรงมา
เพราะจิตใจคนนั้นยากจะหยั่งถึงได้หมด
และหากต้องเขียนเป็นรายงานอย่างเป็นทางการ
เพื่อความดีความชอบในตำแหน่งหน้าที่การงาน
ก็ยิ่งต้องใช้คำพูดคำจาอย่างระมัดระวัง
ให้แต่คำบ่งบอกได้แบบพอดี ไม่ขาดไม่เกิน
เพราะไม่ใช่พูดไปเขียนไปแล้วก็จบอยู่ที่กระดาษ
หากแต่ส่งผลไปถึงชีวิตหน้าที่การงานอีกต่างหาก
ทว่า สำหรับคนที่รู้จักคบหาร่วมงานกันมากว่าสามสิบปี
ความคิดเห็นที่มีต่อกันน่าจะมีน้ำหนักเกินพอ...

“อาจารย์เป็นผู้ที่มีความมั่นคง
เสมอต้น เสมอปลาย

ในการประพฤติดี ประพฤติชอบ
สืบเนื่องจากที่อาจารย์เกิดมา
ในครอบครัวที่ดีและอบอุ่น 

ทำให้ได้รับการอบรมปลูกฝัง
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นอย่างดี
ร่วมกับการยึดมั่นในคำสอนของพระศาสดา
ในศาสนาที่อาจารย์เคารพนับถือ 
ตกผลึกเป็นคุณธรรม จริยธรรม
ที่เป็นแก่นแท้ของจิตใจมาตั้งแต่เด็ก...”
พฤติกรรมดี พฤติกรรมชอบ
หากเพียงแค่ระยะสั้น ๆ เป็นครั้งเป็นคราว
ก็คงไม่ยากเกินพยายาม
แต่จะมั่นคง เสมอต้นเสมอปลายได้
ต้องมีครอบครัวเป็นพื้นฐาน
และเพาะบ่มแต่เล็กแต่น้อย
“อาจารย์เป็นผู้พร้อมที่จะให้
ไม่ว่าจะเป็นวัตถุทาน ธรรมทาน หรืออภัยทาน

เสียสละทรัพย์สมบัติส่วนตัว
เพื่อยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
โดยเฉพาะผู้ที่ ด้อยโอกาสกว่าอยู่เสมอ
นอกจากวัตถุสิ่งของแล้ว 
อาจารย์ยังหมั่นให้คำแนะนำที่มีคุณค่า 
มีประโยชน์ในการพัฒนาตนแก่เพื่อนร่วมงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา และลูกศิษย์อย่างสม่ำเสมอ 
ด้วยวิธีที่ผู้ได้รับทุกคนจะซาบซึ้งกับคำแนะนำ
และรับรู้ได้ถึงความเป็นกัลยาณมิตรของ อาจารย์...
อาจารย์เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ 
ด้วยพื้นฐานทางด้านจิตใจดีมาตั้งแต่เด็ก
ร่วมกับมีความมั่นคงกับคำสอนของศาสนา
ทำให้อาจารย์ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต  โปร่งใส
สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ ผู้ร่วมงานและลูกศิษย์...”
แต่ละคำชม คำยกย่อง
ต่างก็สะท้อนให้เห็นถึงแก่นที่มาที่ไปชัดเจน
ครอบครัว ศาสนา บ้าน วัด
ที่ช่วยปลูกฝัง ปั้นแต่งความคิดอ่าน ทัศนคติ พฤติกรรม
กระทั่งกลายเป็นนิสัยได้ อย่างลงตัว
ในยุคที่คุณค่ามนุษย์ถูกบดบัง
เพราะความหมกมุ่นในวัตถุ
จนคนดี คนซื่อสัตย์ แทบจะอยู่นอกสายตา
การเป็นคนดีคนซื่อสัตย์แค่พอตัว
ก็คงไม่ทำใครรู้สึกทึ่ง ถึงขนาดชื่นชม
หากแต่ต้องดีต้องซื่อสัตย์เลยตัวออกไป
กระทั่งใครก็ตามพบพานพลอยได้รับผลดีไปทั่วหน้า
อย่าง “คุณหมอโจ”ที่คนพากันเรียกติดปาก เป็นต้น •

 -TOP-