นุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ มีร่างกายเฉกเช่นสัตว์ทั้งหลาย แต่ก็มีจิตวิญญาณที่สูงส่งและอมตะ  และแม้ว่าในการดำเนินชีวิตฝ่ายกายจะมีสัญชาตญาณที่คอยควบคุมเพื่อความอยู่รอดเฉกเช่นสัตว์อื่นๆ แต่จิตวิญญาณมนุษย์บันดาลให้มนุษย์มีสติปัญญา มีเหตุผล และมีคุณธรรม ซึ่งคอยควบคุมสัญชาตญาณและชี้นำพฤติกรรมมนุษย์เพื่อความดีของตนเอง เพื่อความดีของผู้อื่น และเพื่อความดีของสังคม

       มนุษย์เริ่มมีชีวิตและมีความเป็นมนุษย์ตั้งแต่การปฏิสนธิในครรภ์ของมารดา และเริ่มจากเวลานั้น ตัวอ่อนในครรภ์เริ่มการพัฒนาและเติบโตไปตามขั้นตอนและตามวันเวลา  แม้จะมีความเห็นหลายหลากว่าตัวอ่อนในครรภ์เริ่มมีความเป็นมนุษย์เมื่อสมองมีการพัฒนา หรือตัวอ่อนในครรภ์มีความเป็นมนุษย์เมื่อมีอวัยวะครบ  แต่หลักคำสอนคริสต์ศาสนายืนยันว่า ในความเป็นจริงแล้ว ตัวอ่อนในครรภ์มีความเป็นมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาแล้ว เพียงแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอวัยวะต่างๆตามวัย เพราะความเป็นมนุษย์ไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรของอวัยวะหรือกำหนดเวลาแต่อย่างใด

       ความเชื่อคริสต์ศาสนาจึงไม่เห็นด้วยกับการทำแท้ง ไม่ว่าในขณะที่ยังเป็นตัวอ่อนในครรภ์มารดาหรือในช่วงใดช่วงหนึ่งของกระบวนการพัฒนา ถึงแม้ว่ากฎหมายบ้านเมืองมีผ่อนปรนให้ทำแท้งได้ตามการวินิจฉัยจากแพทย์ในกรณีมารดาถูกข่มขืนและในกรณีที่หากมีบุตรแล้วอันตรายต่อชีวิตมารดา  แต่ความเชื่อคริสตศาสนาก็ยังยืนยันในคุณค่า สิทธิ และศักดิ์ศรีของชีวิตใหม่กำลังจะเกิดมา

       ในเวลาเดียวกัน ความเชื่อคริสต์ศาสนารับรู้ในความเป็นปัจเจกบุคคลของตัวอ่อนในครรภ์ที่กำลังพัฒนาไปตามครรลองแห่งธรรมชาติและกาลเวลา  และในเมื่อตัวอ่อนในครรภ์เป็นปัจเจกบุคคลก็มีความเป็นตัวของตัวเอง มีสิทธิในชีวิตของตน มีสิทธิที่ถือกำเนิดมาและได้รับความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่และการเลี้ยงดูในฐานะเป็นลูกของบิดาและมารดา   ดังนั้น บิดาและมารดาจึงเป็นผู้ให้กำเนิดบุตร แต่ไม่ใช่เป็นเจ้าของบุตรและไม่มีสิทธิจะตัดสินชะตากรรมของบุตรในครรภ์ได้ตามใจชอบ หากแต่ต้องมีหน้าที่เคารพในความเป็นตัวตนของบุตร เฉกเช่นบุคคลหนึ่งที่มีสิทธิตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายทุกประการ

       ข่าวเกี่ยวกับศพทารกที่ถูกฆ่าและทำลายจากการทำแท้งก่อให้เกิดความสะเทือนใจและความสลดแก่ทุกคนในสังคมอย่างลึกซึ้ง ต่างพากันประณามการกระทำที่โหดเหี้ยมต่อชีวิตมนุษย์ที่ยังไม่สามารถปกป้องตนเองได้  กระนั้นก็ดี เราไม่เห็นด้วยกับการใช้ข่าวคราวครั้งนี้เป็นโอกาสเรียกร้องให้มีการทำแท้งเสรีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก เพราะเราถือเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งนอกจากจะไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผลแล้ว ยังเป็นการเปิดไฟเขียวให้มีการกระทำผิดต่อชีวิตมนุษย์ได้อย่างไม่ผิดกฎหมายอีกด้วย         นอกนั้น กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบันครอบคลุมตามมาตรฐานสากลได้ระดับหนึ่งแล้ว

       หากวิเคราะห์ที่มาปัญหาการทำแท้งเถื่อนที่มีการให้บริการในหลืบมืดของสังคมทุกวันนี้ เราต่างเห็นร่วมกันว่าต้นเหตุของปัญหามาจากปัจจัยการเลี้ยงของผู้ปกครอง  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและสื่อทุกรูปแบบที่นำสิ่งเร้ามากระตุ้นเด็ก โดยเฉพาะการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถควบคุมได้  ดังนั้น การจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั้นทุกฝ่ายสมควรบูรณาการกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เน้นปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องแก่เยาวชน โดยเฉพาะในการสอนเพศศึกษาอย่างครบองค์ และการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่

       ในสังคมใดที่ให้ความสำคัญแก่คุณค่าด้านวัตถุและการบริโภคจนมองข้ามคุณค่าและศักดิ์ศรีชีวิตมนุษย์ ถือได้ว่าสังคมนั้นกำลังเสื่อมลง พร้อมกับปัญหาทุกอย่างที่ตามมา อันที่จริง ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาทุกด้านเกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้น คุณค่าและศักดิ์ศรีมนุษย์จึงควรจะมาเป็นอันดับแรก เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระผู้สร้างที่ทรงสร้างทุกอย่างเพื่อให้มนุษย์ปกครอง ดูแลรักษา และใช้สำหรับดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี เราจึงเห็นว่าการคืนคุณค่าและศักดิ์ศรีแก่ชีวิตมนุษย์ทุกคนและแต่ละคน จึงเป็นทางออกแห่งการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง •


 

 
 

 

 

 -TOP-