บรรยายสโมสรโรตารีกรุงเทพ-รัชดาภิเษก

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ผู้อำนวยการศูนย์วรรณกรรม ซาเลเซียนได้รับเชิญ

   

สัมมนาครอบครัวซาเลเซียน

เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2554 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับมอบหมายให้จัดสัมมนาให้สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนในโอกาสการสัมมนาประจำปีในหัวเรื่อง

   

บรรยายสโมสรโรตารี

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษให้แก่ชาวโรแทเรียนแห่งสโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ

   

สัมมนาครอบครัวที่ศูนย์มิสซังเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2554 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญไปบรรยายในสัมมนาครอบครัวที่ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ภายใต้หัวข้อ “กระแสสังคมที่ท้าทายครอบครัวในปัจจุบัน”

   

การบรรยายนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเรื่อง “จริยศาสตร์สื่อ”

วันที่ 20 มิถุนายน 2554 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ให้การบรรยายนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเรื่อง

   

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์

วันที่ 28 เมษายน 2554 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญจากกรมการศาสนาและคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์

   

บรรยายนักศึกษาเอแบคในหัวเรื่อง “จริยศาสตร์สื่อ”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 St. Martin Center for Professional Ethics & Service-Learning of Assumption University

   

อบรมครูคำสอนและผู้นำสวด

เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2554 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์รับเชิญไปให้การอบรมแก่ครูคำสอน ผู้นำสวด

   

บรรยายนักศึกษาเอแบค

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญไปบรรยายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

   
 เทศน์เข้าเงียบครูคำสอน

เมื่อวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2553 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญให้เทศน์เข้าเงียบครูคำสอนของลำปางและแจ้ห่ม
   

งานชุมนุมสวดสายประคำครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2553 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ร่วมงานชุมนุมสวดสายประคำครั้งที่ 14

   

 เสือช่วยโลก

วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00-16.00 น. คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาในรายการ “ปีเสือนี้ ทำอย่างไรให้โลกสงบสุขสันติ”

   

การเลี้ยงดูลูกในยุคปัจจุบัน

วันที่ 19 มิถุนายน 2553 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญไปบรรยายให้ผู้ปกครองโรงเรียนอันนาลัยในประเด็นของผู้ปกครอง

   

สอนจริยธรรมธุรกิจและการจัดการ

คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

อบรมครูโรงเรียนอันนาลัย

เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2553 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญไปอบรมครูโรงเรียนอันนาลัย

 

อบรมคุณครูโรงเรียนมารีย์อุปภัมภ์

เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภคม 2553 คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้รับเชิญให้อบรมคุณครูโรงเรียนมารีย์อุปภัมภ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

จริยธรรมผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้มีหนังสือเชิญคุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์บรรยายในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

วันครอบครัวซาเลเซียน...

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553 มีการชุมนุมพบปะประจำปีของสมาชิกแห่งครอบครัวซาเลเซียนที่โรงเรียนนารีวุฒิ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

  วีดีโอบรรยากาศภายในงาน

โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง...

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพัฒนาสังคม แผนกสตรี ( คคส. ส่วนกลาง ) ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรีอัครสังมณฑล


การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตเยาวชน

ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552 คณะทำงานเสริมสร้างคุณค่าชีวิตเยาวชนและสถาบันครอบครัว สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย


สัมมนาเรื่อง “IT กับปัญหาวัยรุ่น”

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดการสัมมนาเรื่อง “IT กับปัญหาวัยรุ่น” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะวิชา ณ อาคาร John XXIII Conference


อบรมนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีโครงการจัดอบรมนักเรียนเพื่อเตรียมจิตใจในโอกาสวันไหว้ครู


ปฐมนิเทศนักเรียนปี 1 บ้านดอนบอสโก อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา มีการจัดปฐมนิเทศนักเรียนปี 1 บ้านดอนบอสโก อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ จำนวน 22 คน ที่ ไร่พรพัฒนา บ้าน.ป่าแป๋ โดยมีกำหนดการดังนี้