HOME  พิมพ์บทความ PRINT          

 

 

  บทขอพรแม่พระองค์อุปถัมภ์
  บทภาวนาถวายตัวแด่แม่พระองค์ปถัมภ์
  บทภาวนาถวายบ้านและครอบครัว
  บทภาวนาขอพระคุณที่ต้องการ
  วิธีทำนพวารแด่แม่พระองค์อุปถัมภ์
  คำแนะนำของคุณพ่อบอสโก

 
 

 

พระสงฆ    ความช่วยเหลือของเรา
                อยู่ในนามของพระเจ้า

สัตบุรุษ     ผู้ทรงสร้างฟ้าและดิน

พระสงฆ์    วันทามารีอา
สัตบุรุษ     เปี่ยมด้วยหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน
                ผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆ และพระเยซูโอรสของท่านของท่าน
                ทรงบุญหนักหนา สันตะมารีอามารดาพระเจ้า
                โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

พระสงฆ์    ลูกมาขอพึ่งพาอาศัย
สัตบุรุษ     อยู่ภายใต้อารักขาของท่าน พระแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเจ้า                                  ขอพระแม่ อย่าทรงเมินเฉยต่อคำวิงวอนในความจำเป็นต่างๆ ของลูก                 แต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยอันตรายทั้งปวงเสมอเถิด ข้าแต่พระนางพรหมจารี
                ผู้ทรงศรีและนิรมล

พระสงฆ    ข้าแต่พระแม่มารีอา องค์อุปถัมภ์ของคริสตัง
สัตบุรุษ     ช่วยวิงวอนเทอญ

พระสงฆ    ข้าแต่พระเจ้า โปรดสดับฟังคำภาวนาของข้าพเจ้า
สัตบุรุษ     ขอให้เสียงของข้าพเจ้าขึ้นไปถึงพระองค

พระสงฆ์    พระเจ้าสถิตกับท่าน
สัตบุรุษ     และสถิตกับท่านด้วย

พระสงฆ์  ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ และจำเริญเป็นนิจนิรันดร์ ด้วยเดชะ
                พระจิตของพระองค์ที่ได้ทรงจัดเตรียมกาย และวิญญาณของพระนาง
                มารีอา พรหมจารีและมารดาให้เป็นเคหสถานอันสมควรแห่ง พระบุตร
                ของพระองค์ ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งชื่นชมยินดี ในการระลึกถึง
                ศักดิ์ศรีของพระแม่ และโดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระแม่นั้นเอง
                ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายปัจจุบันทั้งปวง และให้พ้นจาก
                ความตายชั่วนิรันดรด้วยเทอญ เดชะพระเยซูคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

สัตบุรุษ     อาแมน
พระสงฆ์    ขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
                เสด็จลงมาเหนือท่านและสถิตกับท่านเป็นนิจกาลเทอญ

สัตบุรุษ    อาแมน


พระสงฆ์   (พระสงฆ์พรมน้ำเสก)