มีนาคม
นักบุญกาซีมีร์

       นักบุญกาซีมีร์เป็นองค์อุปถัมภ์ของประเทศโปแลนด์ พระองค์ทรงบังเกิดในปี 1458  ทรงเป็นพระโอรสของกษัตริย์กาซีมีร์ที่ 3  แม้ได้รับการอบรมในวัง แต่ก็ทรงให้ความสนใจในชีวิตภาวนาและใช้โทษบาป ทรงมีความศรัทธาต่อพระแม่มารีย์และทรงแต่งเพลงสรรเสริญพระแม่หลายบท เพราะความซื่อสัตย์และความใจกว้าง ประชาชนถวายพระนามพระองค์ว่า “องค์อุปถัมภ์ของคนยากจน”

       ในปี 1471 พระองค์ทรงได้รับการเสนอให้เป็นกษัตริย์ของประเทศฮังการี พระองค์ทรงคล้อยตามพระประสงค์ของพระบิดา แต่ก่อนที่พระองค์จะทรงขึ้นครองราชย์ เจ้าฟ้าคู่แข่งคนหนึ่งยกทัพใหญ่มาท้าทาย พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้มีการนองเลือด จึงเสด็จกลับประเทศโปแลนด์และทรงสัญญาจะไม่ใช้อาวุธเพื่อจุดประสงค์ไม่ชอบธรรม

       นักบุญกาซิมีร์ทรงถือความบริสุทธิ์จนตลอดชีวิต  แม้พระธิดาของกษัตริย์เฟเดริคที่ 3 จะพยายามชักชวนให้พระองค์แต่งงาน แต่พระองค์ก็ทรงยืนหยัดเป็นโสด

       ในปี 1484 นักบุญกาซิมีร์สิ้นพระชนม์ด้วยโรคมะเร็งในวัย 26 ทรงได้รับการฝังที่วัดนักบุญสตานิสเลาที่เมืองวิลนา โดยมีหนังสือบทสรรเสริญพระแม่มารีย์ที่พระองค์ทรงใช้สวดตลอดชีวิตวางไว้ข้างพระวรกาย •

 -TOP-