นักบุญมัทเทียส
14 พฤษภาคม


 

       นักบุญมัทเทียสเป็นศิษย์คนหนึ่งของพระเยซูเจ้าตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงรับพิธีล้างจนถึงวันที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์  ท่านคงเป็นคนหนึ่งในศิษย์ 72 คนที่พระเยซูเจ้าทรงส่งไปประกาศข่าวดีเป็นคู่ๆ ก่อนจะรับพระจิตเจ้า ในขณะที่สาวกทั้งสิบเอ็ดคนและศิษย์อื่นๆร่วมสวดภาวนาด้วยกัน เปโตรประกาศถึงความจำเป็นต้องเลือกสาวกคนหนึ่งแทนยูดาสเพื่อจะได้เป็นประจักษ์พยานแห่งการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า มีการเสนอชื่อบาร์นาบัสและมัทเทียส และมีการจับฉลากได้ชื่อของมัทเทียส 

       หลังจากที่ได้รับพระจิตเจ้าแล้วมัทเทียสได้ไปเทศน์พระวรสารจากแค้นยูเดียไปจนถึงทะเลคาสเปียน ท่านเน้นการพลีกรรมฝ่ายกายเพื่อสยบการประจญล่อลวง เป็นบทเรียนที่ท่านเรียนรู้จากพระเยซูเจ้าและท่านปฏิบัติด้วยความสัตย์ซื่อมั่นคง ท่านถูกเบียดเบียนและกระทำทารุณจากผู้ที่ท่านประกาศข่าวดีให้ ที่สุดท่านได้สิ้นใจเป็นมรณสักขีที่ Colchis  ร่างของท่านได้รับการเก็บรักษาที่กรุงเยรูซาเล็มก่อนที่จะถูกย้ายไปที่กรุงโรมโดยนักบุญเฮเลน •

 -TOP-