14 พฤษภาคม 
นักบุญมัทเธียอัส สาวก


 

       น.มัทเธียอัสเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้านับตั้งแต่วันที่พระองค์รับพิธีล้างจนถึงวันที่พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ ท่านอาจจะเป็นหนึ่งในศิษย์ 72 คนที่พระเยซูเจ้าทรงส่งไปประกาศข่าวดี ก่อนพระจิตเสด็จลงมา ในขณะที่สาวกสิบเอ็ดคนและศิษย์อื่นๆชุมนุมกันเพื่อภาวนา เปโตรประกาศว่าต้องเลือกสาวกคนหนึ่งแทนยูด้าสเพื่อจะเป็นประจักษ์พยานแห่งการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า (กจ 1,21) มีศิษย์สองคนที่เป็นผู้สมัคร นั่นคือ บาร์ซับบาและมัทเธียอัส หลังจากจับฉลากแล้ว มัทเธียอัสได้รับเลือก การต้องหาบุคคลมาแทนยูด้าสนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสัญลักษณ์เลขสิบสอง เนื่องจากชนชาติอิสราเอลประกอบด้วยสิบสองตระกูล พระศาสนจักรซึ่งเป็นดังอิสราเอลใหม่จึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของสาวกสิบสองคนด้วยเช่นกัน

       หลังจากรับพระจิตเจ้าแล้ว มัทเธียอัสออกไปเทศน์ข่าวดี เริ่มจากแค้นยูเดียไปถึงทะเลคัสเปียน ท่านเด่นในการยืนหยัดถึงความจำเป็นของการพลีกรรมสังขารเพื่อปราบการประจญล่อลวง ซึ่งเป็นคำสอนที่ท่านได้เรียนรู้จากพระเยซูเจ้าและได้นำมาปฏิบัติด้วยความสัตย์ซื่อ  หลังจากได้รับการเบียดเบียนและการทรมานจากคนป่าเถื่อนที่ท่านไปประกาศข่าวดีให้ ท่านได้เป็นมรณสักขีที่เมืองคอลชีส  ร่างของท่านได้รับการเก็บรักษาไว้ที่เยรูซาเล็มเป็นเวลานานก่อนที่นักบุญเฮเลนาจะย้ายไปที่โรม •-TOP-