จิตวิสัย 1

 

 

 

 


 HOME  ALL  load file                
 

 

  บรรณาธิการ

  ชีวิตจิตซาเลเซียน

  จิวิทยาเสริมชีวิตจิต

  ชีวิตในพระเจ้า

  ชีวิตผู้รับเจิม

  ภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้า

  ปีศีลมหาสนิท

 

บรรณาธิการ


 

          “สำหรับสถาบันชีวิตแพร่ธรรม เช่นเดียวกับสำหรับสถาบันชีวิตพิศเพ่งภาวนาการอบรมต่อเนื่องถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องในการถวายตนของนักบวช … กระบวนการอบรมมิได้มีเพียงแค่ในระยะเริ่มต้น เนื่องจากมนุษย์มีขีดจำกัด บุคคลรับเจิมย่อมไม่สามารถถือได้ว่าตนได้บรรลุผลสำเร็จในการก่อกำเนิด “ตัวตนใหม่” ขึ้นมาแล้ว ซึ่งในทุกสถานการณ์ของชีวิตจะเกิดความรู้สึกนึกคิดในทำนองเดียวกับพระคริสต์ ดังนั้น การอบรมเบื้องต้นจึงเป็นต้องได้รับเสริมพลังให้มั่นคงด้วยการอบรมต่อเนื่อง” (Vita Consecrata 68)


          ในเมื่อชีวิตเป็นการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด การอบรมต่อเนื่อง คือรูปแบบของการพัฒนาสำหรับทุกคนที่มุ่งมั่นจะติดตามพระคริสตเจ้าอย่างใกล้ชิด กระทั่งดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์ “ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่มิใช่ตัวข้าพเจ้าอีกต่อไป แต่พระคริสตเจ้าทรงดำรงชีวิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า” (กท2,20)

         ศูนย์วรรณกรรมซาเลเซียนอยากมีส่วนช่วยในด้านการอบรมต่อเนื่องของสมาชิกครอบครัวซาเลเซียนตามดำริของผู้ใหญ่ นอกจากจะดำเนินการผลิตวรรณกรรมซาเลเซียนโดยการแปลหนังสือที่เกี่ยวกับชีวิตและจิตตารมณ์ซาเลเซียน การอบรมแบบซาเลเซียน ชีวิตจิตซาเลเซียน ฯลฯ แล้ว ยังเสนอวารสาร “จิตวิสัย” (จิตตะวิสัย) ที่มีบทบาทความเกี่ยวกับชีวิตนักบวชจิตตารมณ์ซาเลเซียน ชีวิตจิตซาเลเซียนและชีวิตจิตคริสตชน รวมทั้งข้อคิดเพื่อเสริมความพยายามในด้านการอบรมต่อเนื่องอีกแรงหนึ่ง ดังชื่อของวารสารบ่งบอกเป็นนัย

          บทความที่คัดเลือกมาจากแหล่งต่างๆ แต่ละบทความจะมีชื่อของผู้เขียนระบุอยู่ทางด้านล่างของหน้า สำหรับบทความที่ไม่มีชื่อผู้เขียนนั้น เป็นบทความบรรณาธิการของศูนย์วรรณกรรมซาเลเซียน

          หวังใจอย่างยิ่ง “จิตวิสัย” จะเป็นประโยชน์แก่ท่านอย่างน้อยก็เสริมปัญญาให้แก่ท่านได้ไม่มากก็น้อย

 

บาทหลวงบรรจง สันติสุขนิรันดร์
บรรณาธิการ          

 

 

 


 


-TOP-